Täthetskontroll

Förr byggdes hus otäta med mindre isolering och självdrag, vilket innebar att en del värme läckte ut - huset andades genom konstruktionen och på så vis hölls den torr.

Idag byggs hus mycket välisolerade, då energikraven hela tiden skärps. Detta gör att värmen stannar kvar i huset, vilket innebär att huset andas genom ventilationen. 
Om man då har ett luftläckage innebär det att det bildas kondens i konstruktionen som kan leda till fukt- och mögelproblem i framtiden.
Högisolerade och energisnåla hus kräver god lufttäthet, varav behovet av täthetskontroller ökar successivt.
Många kommuner har även krav på täthetskontroll redan vid bygglovsutförandet.

Angivna värden i den preliminära energideklarationen anger tillåtet luftläckage för att uppfylla energikraven.

Vid en täthetskontroll säkerställs klimatskalets täthet. 
Detta gör vi på Byggnadsmiljö genom att använda oss av Blower Door-systemet.

Det består av en fläkt som placeras i en ytterdörröppning. Runt fläkten tätas det med ett nylonskynke. Övriga genomföringar i huset såsom rörgenomföringar, avlopp och ventilation, köksfläkt, till- och frånluft till kamin och vattenlås tätas provisoriskt. 
Fläkten regleras med ett datorprogram som även registrerar samtliga mätvärden.

Vid en täthetskontroll använder vi oss av både över- och undertryck då in- och utflöde noteras i olika tryckskillnader (30-70kPa).
För att säkerställa att stabila resultat erhålls upprepar vi kontrollen i över- respektive undertryck minst två gånger.
Medelvärdet av dessa tester visar huset läckagetal vid 50 kPa undertryck.

Vid en kontroll utför vi även en termografering i både 50 kPa undertryck och normaltryck. -50 kPa motsvarar ungefär 9 m/s.

Denna termografering utför vi som en kvalitetssäkring av klimatskalet, då vi enkelt med hjälp av värmekameran kan upptäcka eventuella luftläckage och köldbryggor.

Vid större läckage använder vi oss dessutom av rökindikering - för att se i vilken riktning luften rör sig, samt med lufthastighetsmätare - för att se hur kraftigt läckaget är.