Differentierad fuktkvot (DFK)

Byggnadsmiljös fukttekniska laboratorium utför kvalificerade bestämningar av fuktkvoten inklusive bedömning av mätosäkerheten i uttagna materialprover.

Bestämning av fördelningen av fuktkvot inom ett uttaget prov innebär att ta reda på hur stor del av materialet som består av förångningsbart vatten. Vid bestämning av differentierad fuktkvot delas provet upp i 9 lika stora delar.

De olika provdelarna vägs, torkas och vägs igen vartefter fuktkvoten beräknas. Dels redovisas de enskilda fuktkvoterna och dels visas fuktkvotsfördelningen grafiskt.